URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 7 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz.U. z 2018r. poz. 2096), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.2018.1945 t.j. ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek
PGE DYSTRYBUCJA S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Pełnomocnik P. Dariusz Jędruszczak , ul. Elektrowniana 4  37-500 Jarosław, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „ Budowa  linii kablowej SN 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu STLmb „Radawa15”,linii kablowych nN 0,4 kV wraz z przyłączami i urządzeniami do rozdziału i pomiaru energii elektrycznej w celu zasilenia nowych budynków letniskowych w miejscowości  Radawa”, na terenie działek ewid. nr: 460, 785/3, 787/1, 787/2, 787/3, 787/4, 787/5, 787/6, 789/1, 789/2, 789/3, 789/4, 789/5, 789/6, 789/7, 614 obręb Radawa,  gm. Wiązownica oraz  na terenie działek ewid. nr :  1134, 68, 71 obręb Czerwona Wola , gm. Sieniawa.
Strony postępowania mogą zapoznać się z w/w wnioskiem w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 13) od poniedziałku do piątku w godz.
7:30-15:30 i ewentualnie wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedmiotu postępowania.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2019-09-20
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2019-09-20 09:33
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz.U. z 2018r. poz. 2096), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1945) zawiadamia się, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul.  Floriańska 112, 38-200 Jasło Pełnomocnik P. Grzegorz Hołysz, ul. Rozbórz 584A, 37-200 Przeworsk zostało wszczęte postępowanie administracyjne w  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia na dz. nr 2831/6, 2831/7, 2831/8, 2831/9, 2831/5, 2837, 2838/2, 2830 obr Szówsko , gm. Wiązownica”.
Strony postępowania mogą zapoznać się z w/w wnioskiem w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 13) od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15:30     i ewentualnie wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedmiotu postępowania.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2019-09-19
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2019-09-19 09:28
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz.U. z 2018r. poz. 2096), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1945) zawiadamia się, że na wniosek PGE DYSTRYBUCJA S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Pełnomocnik P. Adam Brożbar, zam. Dębów 110, 37-200 Dębów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „ Budowa elektroenergetycznej  linii kablowej nN w celu przyłączenia domków letniskowych na dz. nr. 146/26, 146/27, 146/28, 146/29 w Radawie  na terenie działki ewid. nr: 146/1, 145/22, 146/23, 146/22, 146/21, 146/29, 146/28, 146/27, 146/26, 146/25 obręb Radawa,  gm. Wiązownica”.
Strony postępowania mogą zapoznać się z w/w wnioskiem w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 13) od poniedziałku do piątku w godz.
7:30-15:30 i ewentualnie wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedmiotu postępowania.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2019-09-19
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2019-09-19 09:30
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz.U. z 2018r. poz. 2096), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1945) zawiadamia się, że na wniosek
Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15 37-522 Wiązownica  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa oświetlenia terenu na działce sportowo rekreacyjnej w miejscowości Szówsko na dz. nr. 962/7, 963, obr. Szówsko gm. Wiązownica”
Strony postępowania mogą zapoznać się z w/w wnioskiem w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 13) od poniedziałku do piątku w godz.
7:30-15:30 i ewentualnie wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedmiotu postępowania.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zastepca Wójta
Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2019-09-18
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2019-09-18 14:51
ZARZĄDZENIE Nr 91/2019
 
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 17 września 2019 r.
 
W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Wiązownica
 
             Na podstawie art.30 ust. 2  pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j. ze zm.) oraz art.35 ust..1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.      o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.2018.2204. t.j. ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr IX/81/2019  z dnia 31 lipca 2019, Wójt Gminy Wiązownica postanawia:
 
§ 1
 
 
  1. Ogłosić wykaz nieruchomości położonych w miejscowości Radawa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiący załącznik Nr 1   do  niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykaz, o  którym mowa w §1 należy podać do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłIwona Kowal - Pracownik UGW2019-09-17
Publikujący Iwona Kowal - Gospodarka Mieniem 2019-09-17 08:30
Modyfikacja Iwona Kowal - Gospodarka Mieniem 2019-09-18 08:31
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2018.2096ze zm.), w związku z  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018.1945 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz projektem decyzji i analizą przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: „ Budowa elektroenergetycznej  linii kablowej nN w celu przyłączenia budynku usługowo- handlowego na dz. nr 839/11 w m. Wiązownica na terenie działki ewid. nr: 672/7, 671/6, 671/5, 670/3, 670/2, 669/4, 669/2, 668/2, 665/6, 665/4, 808, 839/9, 839/11, 839/12, 661 obręb Wiązownica,  gm. Wiązownica”  oraz o  możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica, pokój nr 13, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2019-09-16
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2019-09-16 14:08
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2018.2096ze zm.), w związku z  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018.1945 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz projektem decyzji i analizą przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: „ Budowa elektroenergetycznej  linii kablowej nN w celu przyłączenia budynku mieszkalnego  na dz. nr 608/1 w m. Wiązownica na terenie działek ewid. nr: 653/1, 652, 625, 608/4, 608/3, 608/2, 608/1, 661 obręb Wiązownica,  gm. Wiązownica”
 oraz o  możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica, pokój nr 13, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2019-09-16
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2019-09-16 14:21
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2018.2096ze zm.), w związku z  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018.1945 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz projektem decyzji i analizą przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia na dz. nr 2862/5, 2862/6, 2862/7, 2862/4, 2862/2, 2862/3, 2861, 2880/15, 2868 obr. Szówsko, gm. Wiązownica”  oraz o  możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica, pokój nr 13, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2019-09-16
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2019-09-16 14:07
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wiązownica dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Wiązownica zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutów
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMarta Dobrucka - Pracownik UGW2019-08-22
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2019-08-22 14:17
Modyfikacja Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2019-08-29 07:51
Urząd Gminy Wiązownica                                                                 Wiązownica, 30.07.2019 r.
37 – 522 Wiązownica
ul. Warszawska 15
 

 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 NA STANOWISKO

  Skarbnika Gminy Wiązownica
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2019-07-30
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2019-07-30 10:55
Urząd Gminy Wiązownica                                                                                                     Wiązownica, 23.07.2019 r.
37-522 Wiązownica
ul. Warszawska 15
 
                                                                                                                       
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH
 WYMAGANIA FORMALNE
 
 
 
na stanowisko Skarbnika Gminy Wiązownica.
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje, że na w/w stanowisko wpłynęła 1 oferta spełniające wymagania formalne.
 
Do  dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowała się:
 
 
Lp. Imię i nazwisko                                       Miejsce zamieszkania
 
Zdzisława Pawłowska                        Wiązownica
 
 
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu:  29.07.2019 r.
( poniedziałek ) o godzinie 14 00  w Sali Narad Urzędu Gminy w Wiązownicy.
 
 
 
 
                                                                                                                                        Podpisał:
 
                                                                                                                                        Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                                        Marian Jerzy Ryznar
 
 
 
 
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2019-07-24
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2019-07-24 10:02
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMarta Dobrucka - Pracownik UGW2019-07-04
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2019-07-04 09:26
Modyfikacja Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2019-07-04 09:27
KR .2110.3.2019.K. A.                                                                      Wiązownica, 01.07.2019 r.  
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
ogłasza nabór na stanowisko Skarbnika Gminy Wiązownica
 
 
I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica ul. Warszawska 15
 
II. Określenie stanowiska: Skarbnik Gminy Wiązownica, zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2019-07-03
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2019-07-03 14:02
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na propagowanie zdrowego stylu życia i pielęgnację tradycji regionalnych.

Załączniki:

Zarządzenie Nr 49/2019 Plik pdf 4.42 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMałgorzata Karakuła - Pracownik UGW2019-05-10
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2019-05-10 14:37
Modyfikacja Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2019-05-10 14:38
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku na terenie gminy Wiązownica.

Załączniki:

Zarządzenie Nr 50/2019 Plik pdf 222.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMałgorzata Karakuła - Pracownik UGW2019-05-10
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2019-05-10 14:40
Modyfikacja Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2019-05-10 14:40
Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji w 2019 r. w Gminie Wiązownica

Podstawowa kwota dotacji 2019 Gmina Wiązownica
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna Florek - Pracownik UGW2019-03-14
Publikujący Anna Florek - Referent 2019-03-14 14:43
Modyfikacja Anna Florek - Referent 2019-03-14 14:44
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Wiązownica ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej im.  Jana Pawła II w Zapałowie adres : Zapałów 159, 37-544 Zapałów
Organ prowadzący szkołę: Gmina Wiązownica adres: Wiązownica ul. Warszawska 15,
37 – 522 Wiązownica
Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:
Szkoła Podstawowa im.  Jana Pawła II w Zapałowie, adres: Zapałów 159 ,37-544 Zapałów
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna Florek - Pracownik UGW2019-02-27
Publikujący Anna Florek - Referent 2019-02-27 14:42
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Wiązownica ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej im.  Ks. Stanisława Sudoła w Wiązownicy, ul. Szkolna 14,  37-522 Wiązownica
Organ prowadzący szkołę: Gmina Wiązownica adres: Wiązownica ul. Warszawska 15,
37 – 522 Wiązownica


 
Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:
Szkoła Podstawowa im.  Ks. Stanisława Sudoła w Wiązownicy, ul. Szkolna 14, 37-522 Wiązownica
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna Florek - Pracownik UGW2019-02-27
Publikujący Anna Florek - Referent 2019-02-27 14:50
Modyfikacja Anna Florek - Referent 2019-02-27 15:01
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Wiązownica ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Manasterzu adres: Manasterz 57, 37-522 Wiązownica
Organ prowadzący szkołę: Gmina Wiązownica adres: Wiązownica ul. Warszawska 15, 37 – 522 Wiązownica

 
Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:
Szkoła  Podstawowa im.   Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Manasterzu adres: Manasterz 57 ,
37-522 Wiązownica
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna Florek - Pracownik UGW2019-02-27
Publikujący Anna Florek - Referent 2019-02-27 14:54
Modyfikacja Anna Florek - Referent 2019-02-27 15:03
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Wiązownica ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej w Mołodyczu adres: Mołodycz 84, 37-523 Radawa
Organ prowadzący szkołę: Gmina Wiązownica adres: Wiązownica ul. Warszawska 15,37 – 522 Wiązownica

 
Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:
Szkoła Podstawowa w Mołodyczu ; Mołodycz 84, 37-523 Radawa
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna Florek - Pracownik UGW2019-02-27
Publikujący Anna Florek - Referent 2019-02-27 14:58
Modyfikacja Anna Florek - Referent 2019-02-27 15:04
Wójt Gminy Wiązownica podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
W ramach ogłoszonego naboru Zarządzeniem Nr 7/2019 z dnia 18 styczeń 2019 r. o dofinansowanie złożono osiem wniosków, po jednym do danego zadania. Po pozytywnym zaopiniowaniu ich przez Komisję Rady Gminy Wiązownica ds. Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny , decyzją Wójta Gminy Wiązownica przyznano dotację:
1. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Wiązownica – Klub Sportowy Wiązownica - 200 000 zł,
2. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Szówsko – Klub Sportowy Szówsko - 55 000 zł,
3. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Zapałów – Ludowy Klub Sportowy ,,ORKAN ‘’ZAPAŁÓW - 28 000 zł,
4. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Piwoda – Klub Sportowy
,, SANTOS ‘’PIWODA - 48 000 zł,

5. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Mołodycz – Ludowy Klub Sportowy Mołodycz - 23 000 zł,
6. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Cetula – Ludowy Klub Sportowy ,,DĄB ” -23 000 zł,
7. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Manasterz- Ludowy Klub Sportowy w Manasterzu – 46 000 zł,
8. Organizacja różnych form współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży oraz udział w turniejach i gminnych zawodach nieobjętych kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego – Uczniowski Klub Sportowych ORLIK Wiązownica – 3 000 zł.
 
Wiązownica, 08.02.2019 r
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna Florek - Pracownik UGW2019-02-18
Publikujący Anna Florek - Referent 2019-02-18 13:46
Znak: IZ.271.3.2019                                                              Wiązownica, 15.02.2019r.
 
 
 
 
INFORMACJA
O  UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE
 
 
dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  świadczenie usług pocztowych
              w obrocie krajowym i zagranicznym dla  Urzędu Gminy Wiązownica.
 
 
 
W nawiązaniu do prowadzonego na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pod nazwą: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla  Urzędu Gminy Wiązownica, informujemy, że w dniu 14.02.2019r. została zawarta umowa o udzielenie ww. zamówienia z Wykonawcą:
 
Poczta Polska SA
00-940 Warszawa
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Rejon Sprzedaży Rzeszów
ul. Asnyka 9,  35-959 Rzeszów
 
 
 
 
 
 Wójt Gminy Wiązownica
     Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2019-02-15
Publikujący Józef Osowski - Józef Osowski 2019-02-15 14:54
Rekrutacja  do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych prowadzonych przez Gminę Wiązownica na rok szkolny 2019/2020
 
Zarządzenie Nr 11/A/2019
Wójta Gminy Wiązownica
Z dnia 31 stycznia 2019 r. 
 
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów skladania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz  klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązownica na rok szkolny 2019/2020.
 
            Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996), zarządza się, co następuje:
 
§ 1.Ustala się harmonogram czynności w postępowania rekrutacyjnym oraz postępowaniu  uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązownica:
 
 
Lp.
 
Rodzaj czynności
Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowanie   uzupełniające
 
1.
Składanie przez rodzica/ prawnego opiekuna deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej
 
 
   od 11.02.2019 r.
 do 15.02.2019 r.
 
 
 
-
 
2.
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w  szkole podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym
 
 od 25.02.2019 r.
 do 22.03.2019 r.
 
  od 06.05.2019 r.
  do 13.05.2019 r.
 
 
3.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 
 
 od 03.04.2019 r.
 do 05.04.2019 r.
 
   od 16.05.2019 r.
   do 17.05.2019 r.
 
 
4.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 

09.04.2019 r.
 
 
20.05.2019 r.


 
 
5.
Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 
 
 od 10.04.2019 r.
 do 17.04.2019 r.
 
od 21.05.2019 r.
do 28.05.2019 r.
 
6.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
 
 
     19.04.2019r.
 
04.06.2019r.

 
 
 
§ 2.Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym  do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązownica
 
 
 
Lp.
 
Rodzaj czynności
Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu  uzupełniającym
 
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I   szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
 
od 11.02.2019 r.
do 13.03.2019 r.
 
 
  od 13.05.2019 r.
  do 17.05.2019 r.
 
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną     wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 
 
    od 15.03.2019 r.
    do 29.03.2019 r.
 
   od 20.05.2019 r.
   do 03.06.2019 r.
 
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 
 
03.04.2019 r.
 
 
04.06.2019 r.
 
 
4.
Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 
 
od 04.04.2019 r.
do 12.04.2019 r.
 
     od 05.06.2019 r.
   do 07.06.2019 r.
 
 
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 
 
15.04.2019 r.
 
 
10.06.2019 r.
 
 
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązownica.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązownica, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązownica.
                                                                                                                                                      Zastępca Wójta 
                                                                                                                                                    Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna Florek - Pracownik UGW2019-02-08
Publikujący Anna Florek - Referent 2019-02-08 14:32
Modyfikacja Anna Florek - Referent 2019-02-08 14:35
Urząd Gminy Wiązownica                                                                 Wiązownica, 29.01.2019 r.
37 – 522 Wiązownica
ul. Warszawska 15
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 NA STANOWISKO
  referenta ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2019-01-30
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2019-01-30 11:28
Modyfikacja Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2019-01-30 11:27
LŚ.6344.01.2019.MB Wiązownica, dnia 24.01.2019 r.
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 

Działając na podstawie art. 37 ust. 10, ustawy z dnia 20 lipca 20017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.),
 
Wójt Gminy Wiązownica
podaje do publicznej wiadomości projekt Uchwały Rady Gminy Wiązownica w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Wiązownica oraz określenia sezonu kąpielowego.
Uwagi oraz propozycje zmian do projektu Uchwały mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Wiązownica, Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica lub drogą elektroniczną na adres e-mail: srodowisko@wiazownica.com w terminie do dnia 18 lutego 2019 r. Przekazane opinie i uwagi mogą dotyczyć tylko zakresu przedłożonego do konsultacji dokumentu.
Wójt Gminy Wiązownica rozpatrzy uwagi oraz propozycje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostają bez rozpatrzenia.
Niniejsze obwieszczenie i projekt Uchwały zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązownica oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy oraz w miejscu planowanego kąpieliska.

Zastępca Wójta Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent

Załączniki:

projekt Uchwały Plik doc 37.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2019-01-24
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-02-13 15:38
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-02-13 15:41
Urząd Gminy Wiązownica                                                        Wiązownica, 22.01.2019 r.
37-522 Wiązownica, ul. Warszawska 15                                                                                                                               
 
 
LISTA   KANDYDATÓW   SPEŁNIAJĄCYCH 
WYMAGANIA  FORMALNE
 
 
na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych w Urzędzie Gminy Wiązownica
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2019-01-24
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2019-01-24 07:41
Urząd Gminy Wiązownica                                                                 Wiązownica, 18.01.2019 r.
37 – 522 Wiązownica
ul. Warszawska 15
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 NA STANOWISKO
  referenta ds. oświaty i sporu w Urzędzie Gminy Wiązownica

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2019-01-21
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2019-01-21 11:25
                                        Zarządzenie Nr  7 /2019                                                            
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu .
                                                                                                    
Na podstawie § 3 ust.2 uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Wiązownica z dnia 28 stycznia 2011r.  w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica, zarządzam, co następuje:                                                                                                                                            
                                                                                              § 1.                                                                                      
1. Ogłaszam nabór wniosków – ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu
w Gminie Wiązownica w 2019 r.                                                                                                                                        
  2. Przedmiotem naboru wniosków jest rozwój sportu w Gminie poprzez:                                                     
 a) poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Wiązownica,                                 
b)zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe,                                                                                                                                                            
c) podnoszenie poziomu sportowego mieszkańców uprawiających sport amatorsko oraz działających na terenie Gminy stowarzyszeń i klubów sportowych.                                                                                    
3. Nabór będzie przeprowadzony na zasadach i trybie określonym Uchwałą Nr IV/18/2011 z dnia
28 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu
w Gminie Wiązownica, zwaną dalej Uchwałą.                                                                                 
                                                                                                            § 2.                                                                                                              
1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami ( w zapieczętowanej kopercie
z opisem, odpowiednio do zadania - ,, Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
w miejscowości ………………”lub ,, Organizacja różnych form współzawodnictwa sportowego dla dzieci
i młodzieży oraz udział w turniejach i gminnych zawodach nieobjętych kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego  ) należy złożyć w terminie do 28 stycznia 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Wiązownicy do godz. 15.30                   
3. Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu do urzędu gminy.
4.Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną.                                        
5.Wnioski złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.                               
6.Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.                                         
7.Wójt Gminy Wiązownica może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień i sprostowań złożonego wniosku. Niedokonanie uzupełnień lub sprostowań wniosku w określonym terminie powoduje jego odrzucenie.
 § 3.
1. Do wniosku należy dołączyć :
a) aktualny odpis z Karowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z rejestru stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez starostę,,
b) aktualny statut,
c) wykaz kadry szkoleniowej udokumentowany jej uprawnieniami,
d) oświadczenie, że oferent nie działa w celu osiągnięcia zysku,
e) oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno- prawnych.
2. Dokumenty wyszczególnione w ust.1 należy dołączyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osoby uprawnione do reprezentowania.
§ 4.
1.Maksymalna kwota środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego naboru w poszczególnych miejscowościach Gminy to:
 
Kwota dotacji w zł Zadanie realizowane Rodzaj dotacji
 
 
200 000,00
Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
w miejscowości Wiązownica
 
Celowa na zadanie zlecone
 
 
55 000,00
Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
w miejscowości Szówsko
 
Celowa na zadanie zlecone
               
 
 28 000,00
Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
w miejscowości Zapałów
 
Celowa na zadanie zlecone
 
 
48 000,00
Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
w miejscowości Piwoda
 
Celowa na zadanie zlecone
 
 
3 000,00
Organizacja różnych form
współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży oraz udział
w turniejach i gminnych zawodach nieobjętych kalendarzem
Szkolnego Związku Sportowego 
 
Celowa na zadanie zlecone
 
 
23 000,00
Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
 w miejscowości Mołodycz
 
Celowa na zadanie zlecone
 
 
23 000,00
Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
w miejscowości Cetula
 
Celowa na zadanie zlecone
 
 
 
 
46 000,00
 Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
w miejscowości Manasterz
 
Celowa na zadanie zlecone
 
  
 
 
§ 5.
Termin realizacji projektu – od daty podpisania umowy do 30 listopada 2019 r.
    § 6.
Projekt i objęte nim przedsięwzięcie powinno spełniać następujące warunki merytoryczne:
1.Opisane w projekcie przedsięwzięcie winno być przeznaczone na dofinansowanie co najmniej jednego z poniższych wydatków , przeznaczonych na :
a) przygotowanie wnioskodawcy do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu,
- ilość drużyn uczestniczących w rozgrywkach( seniorów, juniorów, młodzików),
- klasa rozgrywkowa ( ilość spotkań w roku),
- ilość zawodników trenujących,
- ilość zajęć treningowych w tygodniu,
- ilość spotkań turniejowych, gier kontrolnych.
b) udział wnioskodawcy w rozgrywkach, zawodach, w tym kosztów: opłat związkowych
( rejestracja, ubezpieczenie zawodników, składka członkowska, wpisowe, opłaty regulaminowe- licencja),delegacji sędziowskich, transportu zbiorowego zawodników, zabezpieczenia medycznego, ochrony,
- delegacje sędziowskie w rozbiciu dla wszystkich rozgrywek, turniejów i gier kontrolnych,
- transport zbiorowy zawodników ( mecze ligowe, turniejowe, pucharowe),
- transport zawodników na treningi, zwrot kosztów przejazdu,
- wyżywienie zawodników biorących udział w zawodach i turniejach sportowych(zakończenie
  sezonu),
- udział własny w przewozach ( wolontariat), zwrot kosztów zakupu paliwa,
- zabezpieczenie medyczne na zawodach,
- ochrona ( mecze podwyższonego ryzyka- udział własny członków).
c) szkolenie, w tym kosztów: wynagrodzeń wraz z pochodnymi szkoleniowców oraz trenerów, okresowych badań lekarskich zawodników, wody mineralnej, napojów gorących, stypendiów sportowych,
- ilość uprawnionych trenerów instruktorów prowadzących szkolenia,
- napoje zimne i gorące w czasie trwania rozgrywek, zawodów,
- stypendia sportowe, nagrody i umowy amatorskie wg odrębnego regulaminu.
d) utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu,
- wykaz prac wykonanych przez wolontariat ( zawodników),
- użyczenie sprzętu porządkowego,
- zakup wapna, nawozów, środków chwastobójczych,
- zwrot kosztów paliwa,
- zakup sprzętu przeznaczonego do utrzymania porządku, konserwacja, naprawa,
- środki czystości do utrzymania porządku w obiekcie sportowym,
- pranie strojów zawodników.
e) zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników,
- asortyment, planowana ilość,
- zakup sprzętu pomocniczego,
- naprawa, konserwacja.
f) obsługę księgową i biurową, utrzymanie rachunku bankowego, zakup artykułów biurowych, odprowadzenie należności podatkowych.
O wysokości wnioskowanej dotacji celowej na zadanie zlecone decyduje:
a) klasa rozgrywkowa,
b) ilość drużyn w rozgrywkach,
c) ilość zawodników trenujących,
d) obiekt sportowy.
2. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:
a) transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
b) zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
c) zobowiązania tego klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu oraz kosztów obsługi zadłużenia,
d) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.
3. Projektem winna być objęta drużyna lub indywidualni zawodnicy klubu sportowego nienależącego do sektora finansów publicznych i niedziałającego w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Wiązownica prowadzi działalność sportową.
4.Szkolenie zawodników objętych projektem powinny prowadzić wyłącznie osoby posiadające tytuły zawodowe trenera lub instruktora sportu.
§ 7.
1.Projekt i objęte nim przedsięwzięcie powinno spełniać następujące warunki finansowe:
a) wskazane jest określenie w projekcie wielkości wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy, jaki chce wnieść wnioskodawca do realizacji projektu,                
b)przedstawiona we wniosku kalkulacja kosztów realizacji projektu powinna odpowiadać zakresowi rzeczowemu projektu.                                                                                                         
2.Formę wypłaty dotacji przyznanej z budżetu stanowi przekazanie wnioskodawcy po podpisaniu umowy, środków na poczet dofinansowania kosztów realizacji projektu.                                       
 3. Dotacja jest przekazana po podpisaniu umowy na rachunek bankowy wskazany w umowie.
4. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.                                                                              
 § 8.      
1. Każdy ze zgłoszonych wniosków o dofinansowanie projektu, przed jego rozpatrzeniem, podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rady Gminy Wiązownica ds. Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych   i Rodziny.                                                                                                                                                                          
2.W przypadku, gdy Komisja nie zaopiniuje przedłożonego jej wniosku o dofinansowanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, przyjmuje się, że nie wniosła ona żadnych zastrzeżeń.
3.Po dokonaniu wyboru wniosku lub wniosków Wójt Gminy Wiązownica podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie zamieszczane w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wiązownicy informację o wnioskodawcach, którym przyznał dotację wraz z podaniem kwot przyznanej dotacji, wskazując jednocześnie tytuł projektu. Ponadto w sposób określony wyżej podaje informację
o projektach, które zostały odrzucone. Informację w zakresie jak wyżej Wójt przesyła na piśmie wnioskodawcom, którzy złożyli wniosek.                                                                                               
4.W przypadku, gdy dotacja została przyznana w mniejszej wysokości niż wnioskowana, przed zawarciem umowy Wójt uzgadnia z wnioskodawcą, któremu przyznał dotację zakres przedsięwzięcia uwzględniając przy tym wysokość przyznanej dotacji.
                                                                                              § 9.
 Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących wsparcie finansowe Wójt Gminy Wiązownica uwzględnia następujące kryteria:
a) znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Wiązownica;
b) wysokość środków budżetowych do rozdysponowania w ramach wezwania;
c) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu(kosztorys projektu), w związku
z zakresem rzeczowym projektu;
d) zdolność realizacji przedsięwzięcia przez podmiot ubiegający się o dotację;
e) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Wiązownica.
                                                                                              § 10.
 1.Dopuszcza się unieważnienie naboru i niezwłoczne rozwiązanie umowy na skutek:
a) stwierdzenia naruszenia prawa przy składaniu wniosków lub w działalności wnioskodawcy;
b) wystąpienia okoliczności powodującej, że zakończenie procedury wyboru wniosku , zawarcie
i realizacja umowy nie leży w interesie publicznym, lub narusza, pomniejsza, czy jest sprzeczne
z interesami Gminy Wiązownica.
                                                                                        § 11.
Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg naboru wniosków – ofert odpowiedzialny jest pracownik urzędu ds. oświaty i sportu.                                                                                           
                                            § 12.                                                                                   

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna Florek - Pracownik UGW2019-01-18
Publikujący Anna Florek - Referent 2019-01-18 12:35
Modyfikacja Anna Florek - Referent 2019-01-18 13:16
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 22 września 2019r. 10:07:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.